Didaktiska möjligheter för inkluderande läsundervisning i årskurs 7–9 : En studie av fem svensklärares uppfattningar om hur de arbetar för att stödja alla elevers läsutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie analyserar förebyggande specialpedagogiskt och didaktiskt arbete med fokus på hur lärare anpassar undervisningen i läsning för att stödja alla elevers läsutveckling. Utifrån den gemenskapsorienterande definitionen av inkludering och didaktisk inkludering undersöker studien hur ämneslärare i svenska beskriver att de arbetar för inkluderande läsundervisning. Syftet är att beskriva och analysera svensklärares uppfattningar om didaktiska möjligheter för inkluderande läsundervisning i årskurs 7–9. Studien undersöker den didaktiska gestaltningen, således hur lärarna beskriver att en inkluderande läsundervisningen tar sig uttryck, samt vilka metoder och arbetssätt lärarna använder. Studien har en kvalitativ ansats och utgår från tematisk analys. Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem ämneslärare i svenska som undervisar på högstadiet. Utifrån analysen av intervjusvaren fann jag fem kvalitativa teman som fångar essensen i det informanterna uppfattar som didaktiska möjligheter för inkluderande läsundervisning. Dessa är; anpassad läsundervisning utifrån gruppens och individens förutsättningar, gemensam läsning, gruppsammanhanget som utgångspunkt för att för att lära av varandra i läsundervisningen, tydlighet och variation i läsundervisningen samt gemensam introduktion, kontinuerlig uppföljning och modellering av läsningen. Resultaten lyfter fram läsundervisning och metoder som främjar inkludering och att de didaktiska val läraren gör har stor betydelse för att skapa gemenskap och delaktighet. Centralt i resultatet är att utgå från gemensam läsning i klassrummet. Detta skapar en gemensam erfarenhetsbas som utgör grunden för att lära av varandra och uppleva sig som en del av ett sammanhang. En av studiens mest centrala slutsatser är att arbete med gemensam läsning med gruppen som utgångspunkt är en förutsättning för inkluderande läsundervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)