Vilka faktorer leder till oro hos patienten i samband med en MR-undersökning och hur kan information påverka upplevelsen av oro?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Lisa Setterlund; Maria Thulin; [2017-05-19]

Nyckelord: Magnetkamera; information; oro; patient;

Sammanfattning: Bakgrund: Miljön runt en magnetkamera är högteknologisk och kan te sig mycket obehaglig för patienterna eftersom den är uppbyggd som en tunnel som för en del kan kännas trång. Alla olika ljud av varierande karaktär vid bildtagningen kan för den oinvigde kännas skrämmande. Vi märkte på vår kliniska praktik att många patienter kände oro och ångest inför sina MRundersökningar. Syfte: Att undersöka vad som orsakar oro hos patienten i samband med en MR-undersökning och hur information kan påverka patientens upplevelse. Metod: En litteraturstudie baserad på elva artiklar av både kvantitativ och kvalitativ design. Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed. Resultat: En majoritet av patienterna som genomgår en MR-undersökning upplever en varierad grad av ångest och rädsla. Bidragande faktorer till oron var förlust av självkontroll, den främmande miljön, proceduren, det trånga utrymmet, det bankande ljudet och rädslan för resultatet. Studien visar att information kan ha både en positiv och negativ inverkan på patientens upplevelse och graden av oro. I de flesta fall bidrar information till att öka patientens tillfredsställelse med undersökningen och minska ångesten i samband med en MR-undersökning. Slutsats: Genom att kombinera skriftlig och verbal information kan patientens oro och rädsla minskas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)