Berättelser av återfallsförbrytare : En kvalitativ studie om återfallsförbrytares upplevelser av faktorer som leder till återfall i brottslighet respektive återintegrering i samhället efter avtjänat fängelsestraff

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Höga nivåer av återfall i brottslighet och misslyckade återintegreringar efter avtjänadefängelsestraff är ett socialt problem i dagens samhälle. Syftet med studien är attundersöka erfarenheter och upplevelser hos män som avtjänat två eller flerfängelsestraff för att identifiera faktorer som leder till återfall i brott samt vilka faktorersom leder till återintegrering i samhället. Föreliggande studie har en kvalitativ ansatsmed ett hermeneutiskt perspektiv och det empiriska materialet har samlats in genomsemistrukturerade intervjuer. Urvalet är målstyrt och utgörs av 8 manligaåterfallsförbrytare där tiden sedan frigivning varierar mellan deltagarna. Den mestframträdande orsaken till återfall i brottslighet visas vara missbruk, inte minst för att deti sin tur leder till ytterligare kriminella handlingar för att kunna finansiera missbruket.Andra framträdande faktorer är avsaknad av familj, missförhållanden under uppväxtensamt antisocialt beteende i form av våldsamhet och kriminalitet som urartat i tidig ålder.Negativa upplevelser under tiden på anstalt och bristfälligt stöd vid frigivning har ocksåen inverkan på återfallsrisken. Gällande faktorer som leder till återintegrering efteravtjänat fängelsestraff framkommer det att självinsikt och ansvarstagande verkarfrämjande. Sysselsättning i form av arbete bidrar till ökad självkänsla såväl somekonomiskt kapital vilket är avgörande i en gynnsam återintegrering. Ett stabilt socialtnätverk med familj är ytterligare en framträdande faktor som minskar risken att återfallai brott och snarare gynna en återintegrering i samhället. Studiens resultat pekar mot attdet finns många olika orsaker till återfall i brott och att vägen till återintegrering kan seut på många olika sätt, vilket tyder på att det finns ett behov av individanpassadeinsatser för att minska återfallsrisken och främja återintegrering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)