Black Lives Matter? : En kritisk diskursanalys av framställandet av en antirasistisk rörelse i svensk nyhetsmedia

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker diskursen kring Black Lives Matter-rörelsen och rasism i svensk nyhetsmedia. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Black Lives Matter rörelsen i samband med George Floyds död har framställs i nyhetsartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under det senaste året. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur artiklarna kan skapa ett narrativ om rasism. Undersökningen har använt sig av textanalysen ur Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att analysera vårt material och utforska våra frågeställningar. Faircloughs kritiska diskursanalys har använts som både metod och teori, och tillsammans med Stuart Halls teori om the other har undersökningen analyserat artiklarnas språk. Den tidigare forskning undersökningen lyft fram fastslår att press och media kan reproducera rasistiska narrativ, samt systematiskt tillskriva antirasism negativa egenskaper förknippade med bland annat brott, konflikt och intolerans. Genom att undersöka hur nyhetsmedia framställer Black Lives Matter-rörelsen och de narrativ om rasism som kan skapas så vill vi öppna upp för diskussion kring hur media kan påverka hur vi som konsumerar texterna därefter tolkar och skapar förståelse kring dessa ämnen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)