E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. E-hälsa blir en allt vanligare vårdform och bröstcancerbehandlingen sker mestadels polikliniskt. Syfte: Att beskriva hur e-hälsa påverkar kvinnors hälsa under onkologisk behandling av bröstcancer samt beskriva upplevelsen av vårdkontakt med sjuksköterska på distans. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt där 12 vetenskapliga artiklar inkluderades varav 2 var icke-randomiserade interventionsstudier, 8 var randomiserade interventionsstudier, 1 var en icke-randomiserad pilotstudie och 1 genomfördes med kvasiexperimentell studiedesign. Av dessa genomfördes 1 med kvalitativ studiedesign, 8 med kvantitativ studiedesign och 3 med mixad metodansats. Resultat: Kvinnornas fysiska och psykiska hälsa samt livskvalitet, förbättrades signifikant vid erhållandet av e-hälsa i form av applikationer eller telefonsamtal. Vissa studier visade varken positiv eller negativ påverkan på hälsan. E-hälsa via telefon och applikationer gav kvinnorna förbättrad sjuksköterskekontakt, ökad trygghet, ökad följsamhet samt förbättrad egenvård och symtomhantering. Kvinnor i senare stadier av bröstcancer uppskattade den lättillgängliga sjuksköterskekontakten men ansåg att applikationer var mer riktade till, och passade bättre för, nydiagnostiserade kvinnor i tidigare cancerstadie. Slutsats: E-hälsa via applikationer eller telefon kan förbättra hälsa och livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer under onkologisk behandling. God kommunikation med sjuksköterska och andra kvinnor i liknande situationer var god och bidrog till vårdrelationen i form av trygghet, ökad delaktighet och allmänt välmående. Applikationer kan behöva anpassas efter sjukdomstid- och stadie för att anpassa omvårdnad efter den enskilde individen. Fler studier som påvisar hur kvinnan med bröstcancer påverkas av att byta ut fysiska möten med sjuksköterska mot en form av e-hälsa behövs. Detta för att utvärdera effekten när ingen omvårdnad utöver e-hälsa läggs till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)