Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. Syftet med denna litteraturstudie var att utforska barn och ungas upplevelser av instabilitet i familjehem, samt deras upplevelser av inflytande och delaktighet i instabiliteten. Detta gjordes utifrån frågeställningarna Hur upplever barnet/den unge instabiliteten? och Hur uppfattar barnet/den unge sin egen delaktighet och sitt inflytande i perioder av instabilitet i placeringen?. De studier som inkluderades bearbetades genom tematisk syntes och ett antal analytiska teman användes för att förstå empirin. Resultatet visade att många barn och unga upplever instabilitet som en oundviklig del av att vara i samhällets vård. Instabiliteten upplevs som emotionellt påfrestande och får negativa konsekvenser för måendet även i vuxen ålder. En del av påfrestningen i instabiliteten är att inte få tillräckligt med information från vuxna samt att inte bli hörd. Upprepad instabilitet kan också bidra till svårigheter att bygga stabila och långvariga relationer. Att uppleva instabilitet i familjehemsvården kan dock föra med sig vissa färdigheter, lärdomar och erfarenheter som är till nytta i vuxenlivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)