Marknadsfört hållbarhetsarbete : En studie om konsumenters attityder till marknadsfört hållbarhetsarbete från svenska modeföretag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Konsumenter idag visar stort intresse för hållbarhet, vilket blir en allt viktigare fråga i dagens modeindustri. Hur modeföretag på den svenska marknaden väljer att marknadsföra och kommunicera sitt hållbarhetsarbete har stor inverkan på konsumenters attityder och köpintentioner. Syftet med studien är att undersöka hur dessa attityder och köpintentioner påverkas av svenska modeföretags hållbarhetskommunikation. Konsumenterna som undersöks är kvinnor i åldrarna 20-40, som handlat på den svenska marknaden under de senaste 12 månaderna. Utifrån studiens syfte har frågor formulerats, vilka undersöker hur populationen i fråga uppfattar det marknadsförda hållbarhetsarbete som svenska modeföretag framställer, samt vilka attityder och köpintentioner som finns utifrån detta. För att undersöka konsumenters attityder till hållbarhetsarbete har empiriskt material samlats in genom en onlinebaserad enkätundersökning, vilken blivit besvarad av totalt 113 respondenter. Resultatet av studien visar att konsumenter anser att hållbarhet är en viktig del av svenska modeföretags arbete. Den marknadsföring som svenska modeföretag idag kommunicerar anses vara otydlig och inte tillräckligt transparent. Studien visar även att konsumenter i vissa fall kan tänka sig betala ett högre pris för en vara som är hållbart producerad, men att det finns andra faktorer som har större inverkan på köpintentioner än just hållbarhet. Slutsatsen av studien visar att engagemanget växer från konsumenternas sida när det kommer till att handla hållbart producerat mode, samt att de ställer högre krav på modeföretagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)