Specialpedagogens roll : Hur ser samarbetet med förskolans pedagoger ut och hur påverkar maktstrukturer vad som blir det bästa för barnet? En kvalitativ studie utifrån förskolpedagogers perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ studie som genom diskursanalys ämnar ta reda på hur samarbetet mellan förskolpedagoger och specialpedagoger ser ut på förskolor. Studien utfördes i en storstadsregion i Sverige. Alla barn ska få rätt till stöd i alla skolformer. Vi ämnar utröna hur förskolpedagoger ser på samarbetet och ifall det finns externa faktorer som påverkar. Externa faktorer som till exempel kan påverka skulle kunna vara maktstrukturer, professionella roller, erfarenhet och synen på vad som är bäst för barnet. Vi genomförde fem gruppintervjuer med 2 till 4 deltagare i vardera. Totalt intervjuades 15 personer, alla informanter var förskolpedagoger. Syftet med att intervjua pedagoger i förskolan är att det är en professionell yrkesroll med stor makt att påverka hur förskolan fungerar och att det är pedagogernas ansvar att planera och samarbeta med specialpedagoger. Denna studie kommer bidra till en större förståelse för vad förskolpedagoger har för förväntningar på samarbetet med specialpedagoger. Vi hade en uppfattning om att specialpedagogerna hade befogenhet att föreslå åtgärder oavsett vilka åsikter förskolpedagogerna hade i frågan. Detta var inte i linje med den information vi fick fram, där specialpedagogerna inte upplevdes befinna sig i maktposition gentemot förskolpedagoger. Däremot sågs det som önskvärt att ha specialpedagoger närvarande i samtal med vårdnadshavare som ett stöd åt alla inblandade parter. En specialpedagog bör således kunna ta hand om helheten, stödja lärare och barn, ge vikt och värdighet till svåra samtal med vårdnadshavare, men inte vara med och besluta om faktiska åtgärder. Denna komplexitet bidrar till att en möjlig hierarki av makt i pedagogiska termer faktiskt inte påverkar samarbetet mellan dessa yrkesgrupper negativt, utan tillför en positiv verksamhetsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)