Webbläsares inbyggda lösenordshanterare : Faktorer som påverkar privatpersoners användning/ickeanvändning av webbläsares inbyggda lösenordshanterare

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

Sammanfattning: Kunskap om lösenord och deras säkerhet är idag något som förbises av den gemene datoranvändaren. Lösenordshanterare kan både hjälpa och skydda vid hanteringen av lösenord. De flesta webbläsare idag har inbyggda funktioner för lösenordshantering. Utifrån existerande litteratur kunde det identifieras att det behövs data kring vilka faktorer som påverkar webbläsares användare att använda respektive inte använda dessa inbyggda lösenordshanterare. Syftet med rapporten är att presentera en analys av faktorer som påverkar varför privatpersoner väljer att använda respektive inte använda webbläsares inbyggda lösenordshanterare. Resultatet presenteras med hjälp av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer där 33 respondenter deltagit och besvarat frågor kring deras hantering av lösenord och användning av webbläsares inbyggda lösenordshanterare. Resultat från intervjuer visade att faktorer som var av betydande roll för ickeanvändande respondenter var starkt kopplade till datorvana och hur ofta respondenter använde datorn. De faktorer som spelade störst roll för användare av verktyget var enkelhet och tidseffektivitet. Icke-användare tenderade att ha en behovsbrist gällande verktyget, mestadels på grund av deras avsaknad av datoranvändning. Faktorer som påverkar användare och icke-användare visade sig stämma överens med tidigare forskning. Dessutom sammanfattades att antalet respondenter som var användare av lösenordshanterare var betydligt högre än vad som tidigare hävdats i litteratur. Majoriteten av respondenterna (79%) var användare av lösenordshanterare, vilket motsäger tidigare studier som utförts där endast 23% använder sig av lösenordshanterare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)