Torget som kommunikativ lärmiljö : En studie i användandet av torg ur ett språkutvecklande perspektiv i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

I dagens samhälle byggs förskolor med moderna innemiljöer som är inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Ett inslag i dessa är torget som ska vara ett hjärta i verksamheten som fungerar som gemenskapens kärna, en plats för möten och kommunikation. Syftet med detta arbete är att undersöka hur torget används för att barnen ska utvecklas språkligt. Fokus ligger på hur förskollärare ger barnen möjlighet att kommunicera och samspela för att utvecklas språkligt i denna miljö. Genom intervjuer fick förskollärare uttrycka sina tankar kring syftet med torget och hur de använder torget för att hjälpa barnen att utvecklas språkligt. De fick även möjlighet att uttrycka sina framtidsvisioner i ämnet. För att befästa resultatet ytterligare genomfördes även observationer. Dessa jämfördes sedan med intervjuerna för att se om teori och praktik skiljer sig åt. I resultatet framkom ett mönster i hur förskollärarna ville använda torget för att främja språkutveckling. Det var två olika synsätt som blev tydliga. En av de fyra intervjuade förskollärarna förespråkade små mötesplatser och fria aktiviteter medan tre av fyra förskollärare ville utnyttja de stora ytorna för de uttryck som tar lite större plats. Som exempel nämndes dans, rörelse, drama, sång och musik. Arbetets slutsats utifrån tidigare forskning och resultatet är att båda dessa synsätt ger barnen en bra språklig stimulans och utmaning men att det viktiga är att förskolorna bestämmer sig för något av synsätten så att miljön inte utstrålar dubbla budskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)