Psykoanalys som emotionellt arbete: En empirisk undersökning av förhållandet mellan psykoanalytikerns känslomässiga genuinitet och psykoanalysen som marknadsvara

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien syftade till att undersöka psykoanalys betraktat som emotionellt arbete i enlighet med Hochschild (1983). Inom såväl psykologin som sociologin har förekomsten och effekterna av emotionellt arbete för många yrkesgrupper studerats. Mycket lite har publicerats om emotionellt arbete i psykoterapi. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med sex psykoanalytiker. Det empiriska materialet tolkades genom en hermeneutisk ansats med hjälp av tematisk analys och resulterade i fyra huvudteman och sjutton underteman. Resultatet indikerade att de intervjuade psykoanalytikerna i mycket liten omfattning tycktes bedriva ytligt emotionellt arbete och i stor omfattning tycktes bedriva djupt emotionellt arbete, huvudsakligen genom empatisk inlevelse och härbärgerande. Vidare antydde resultatet att psykoanalys inte bör betraktas som ett kommodifierat emotionellt lönearbete. Andra sätt att förstå psykoanalysen som social praktik diskuterades. Psykoanalysen avhandlades i kontrast till det emotionella lönearbetet som ett bidrag till kärlekens utveckling och föreslogs som en i första hand moralisk snarare än emotionell kur. Avslutningsvis föreslogs alternativa förståelser för psykoanalytikern som social aktör. Ur makroperspektiv som segrare i den emotionella kapitalismen i enlighet med Eva Illouz (2007) och ur mikroperspektiv som en främling i den psykoterapeutiska situationen i enlighet med Georg Simmel (1910/1981).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)