Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. Entreprenadföretagen har ofta egna framarbetade visioner och uppsatta krav och mål gällande hållbarhetsarbete. Utöver dessa har beställare för byggprojekt olika krav på arbetet med hållbarhet. Ett problemområde är komplexiteten i att arbeta hållbart hos ett entreprenadföretag där hänsyn ska tas till företagets egen strategi, beställarens krav samt att ledningen ska kommunicera ut hur det hållbara arbetet konkret ska genomföras i produktionen. Det gäller för entreprenadföretag att arbeta för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna i produktionen för att arbeta hållbart, bibehålla kvalité och vara konkurrenskraftiga. Syftet med examensarbetet har varit att kartlägga hur ledningar hos entreprenadföretag arbetar med krav och mål inom ekologisk hållbarhet och hur dessa konkretiseras och kommuniceras till produktionen och deras chefer idag. Detta har genomförts som en fallstudie på ett entreprenadföretag där representanter från staben, projektchefer och platschefer medverkat. Målet med studien är att utveckla ett arbetssätt som bidrar till att skapa förutsättningar för ett gott projekt genom att ta fram förslag på en handlingsplan som utgår från företagets egen hållbarhetsstrategi. För att studera detta nyttjas både ett top-down perspektiv och ett bottom-up perspektiv. För att uppfylla studiens syfte har en studie av utforskande karaktär nyttjats. Detta för att öka förståelsen och genomföra en nulägeskartläggning av hur arbetet och kommunikationen kring ekologisk hållbarhet fungerar idag hos fallföretaget. Den ansats som nyttjas för studien är av induktiv karaktär med observationer i verkligheten i form av intervjuer och en fokusgrupp. Detta har sedan analyserats mot befintlig litteratur inom de berörda områdena för att slutligen ta fram förslag på en handlingsplan för att utveckla arbetet. Forskningsstrategin som nyttjats för studien är kvalitativ. Detta eftersom studiens fokus är att skapa en större medvetenhet och öka förståelsen för arbetet och kommunikationen kring ekologisk hållbarhet. För att samla in data till studien har en litteraturstudie, tio intervjuer och en fokusgrupp genomförts. Fallföretagets intranät har också använts. För att säkra kvalité och studiens validitet har handledare som fått ge feedback nyttjats tillsammans med triangulering. För att stärka replikerbarheten av studien har ett avsnitt med operationalisering av studiens metodisk arbetats fram.  Studien bekräftar att det idag ofta ställs många krav inom ekologisk hållbarhet på entreprenadföretagen då beställare har ett antal varierande krav, beroende på hur engagerade de själva är i frågan kring hållbarhet, tillsammans med entreprenadföretagens interna krav och eventuella krav från myndigheter som ska uppfyllas. Entreprenadföretagen måste därför vara flexibla och kunna anpassa sig till olika krav.  Utifrån intervjuerna med representanter från fallföretaget och den genomförda nulägesanalysen har staben i dagsläget bäst förutsättningar att arbeta med ekologisk hållbarhet. Hos projektcheferna finns en del förutsättningar idag, men det uppstår brister i förutsättningarna eftersom outputs från staben inte stämmer överens med upplevda inputs hos projektcheferna. Beträffande platscheferna är förutsättningarna för att arbeta med hållbarhet sämre än hos staben och projektcheferna. Detta beror på att projektchefernas outputs inte stämmer överens med platschefernas upplevda inputs. Stabens outputs når därmed inte heller hela vägen ner till platscheferna. Det finns med utgångspunkt i detta ett antal förbättringsområden inom arbetet med ekologisk hållbarhet för att få en helhet i kedjan från stab ner till platschefer. Utifrån dessa förbättringsområden har ett förslag till handlingsplan arbetats fram som en fokusgrupp sedan fått bidra till. Handlingsplanen består av kolumnerna upplevda förbättringsområden, mål, förslag på aktiviteter, varför, ansvarig och förslag tidplan. Syftet med handlingsplanen är att ge ett förslag på hur fallföretaget kan utveckla hållbarhetsarbetet inom ekologisk hållbarhet och därmed skapa bättre förutsättningar för goda projekt.       

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)