Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. Då skatt kan ses som ett sätt att bidra till samhället i stort har studier av CSR, som är ett socialt ansvarstagande, blivit intressant att studera i förhållande till skatt. Motstridiga studier leder dock till att ett behov finns att undersöka faktorer som kan påverka förhållandet. Ägarstruktur kan ha en påverkan på hur arbetet med företags sociala ansvarstagande ser ut samt hur skatteaggressivt det är. Den föreliggande studien undersöker därför om insiderägande är en faktor som har en modererande effekt på förhållandet mellan CSR och skatteaggressivitet. Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. Studien har en kvantitativ strategi och en longitudinell design som genomförts med data över tio år från 273 publika europeiska företag, för åren 2008–2017. I studien har sekundärdata använts inhämtad från databasen Thomson Reuters Eikon. Insamlat datamaterial har analyserats i statistikprogrammet SPSS. Resultat & slutsats: Resultaten visar att insiderägande har en modererande effekt på sambandet mellan CSR och skatt. Genom undersökningen framkommer det att det är nivån av insiderägande som bestämmer riktningen på förhållandet mellan CSR och skatteaggressivitet. Slutsatsen som kan nås är att ägarstruktur är en faktor som bör tas i beaktning vid studier av sambandet mellan skatt och CSR. Examensarbetets bidrag: Undersökningen lämnar ett unikt bidrag till redovisningsforskningen då den är den enda att studera ägarstrukturens påverkan på CSR och skatteaggressivitet genom att titta på insiderägande. Studien lämnar också ett praktiskt bidrag till myndigheter och organisationer om de ägarstrukturer som kan påverka företags inställning till hållbarhetsredovisning och skattebeteende. Utöver detta breddas den empiriska forskningen på europeiska bolag och sambandet mellan CSR och skatt. Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning ges i form av studier på vilken typ av aktier som innehas av insiders, det vill säga om innehavet innebär röststarka aktier eller inte. Förslag ges också till att studera olika grupper av insiders då det kan finnas skillnader inom en bred definition av insiders i huruvida personen i stor utsträckning associeras med företaget. Det ges även förslag på att inte mäta CSR som ett samlat begrepp utan istället studera dimensionerna som separata beroende variabler då det kan finnas skillnader som inte upptäcks då begreppet mäts som en helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)