Barnhälsovårdens preventiva arbete med övervikt hos barn : En kvalitativ studie av BHV-sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Barn med övervikt är ett växande problem där den främsta orsaken är ohälsosam kost och/eller för lite fysisk aktivitet. Barn med övervikt riskerar utöver fetma och psykosociala konsekvenser att ådra sig följdsjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Distriktssköterskor vid Barnhälsovården (BHV) som i princip möter alla barn i Sverige, har en viktig roll i att förebygga ohälsa hos barn och att tidigt identifiera samt initiera åtgärder vid upptäckt av problem i barns hälsa. Syfte: Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskors erfarenhet av det preventiva arbetet mot barns övervikt. Metod: Två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes (n=7). Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: Främja hälsosamma levnadsvanor, Hinder i det preventiva arbetet samt Bra samspel med föräldrar underlättar det preventiva arbetet. Resultatet visade att BHV-sjuksköterskorna arbetar preventivt mot barn med övervikt med hjälp av hälsosamtal, tillväxtkontroll samt har möjlighet till samordning med andra professioner. Identifierade hinder i arbetet är att övervikt upplevs som ett känsligt ämne samt att många föräldrar är svåra att nå. Underlättande faktorer identifierades som när det uppstår ett bra samspel med föräldrarna. Slutsats: Det finns tydliga riktlinjer kring hanteringen av barn med övervikt och att dessa i större utsträckning bör implementeras i BVCverksamheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)