Boendekoncept baserat på eddan ”människan är människans största glädje” : En fallstudie – hur ska ett nytt bostadsområde i Åre utformas för att tilltala generationen 55+?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

Sammanfattning: Samhällsplanering är en stor fråga med många olika perspektiv. I Agenda 2030 beskrivs två mål som är direkt applicerbara på samhällsplanering. Mål 3 innebär att alla människor, oavsett ålder ska ha förutsättningar för att leva ett gott liv med gott välbefinnande där mötet med andra människor är en viktig faktor. Det andra målet, Mål 11 innebär att bostadsområden och städer ska vara inkluderande och hållbara. I Sverige har vi en växande befolkning som är 65 år och äldre. Detta som en effekt av den ökade livslängden och gäller även i Åredalen.   Intresset för att tillbringa tid i Åre växer och en effekt av detta är att efterfrågan på både fritids- och permanentbostäder ökar. Under 1980-talet flyttade många till Åre och av de som blivit kvar i Åredalen sedan dess är det flera som bor i villor. Dessa villor skulle kunna vara intressanta för de yngre generationer som börjat bilda familj och etablerar sig i dalgången. Idag saknas boende som riktar sig till generationen 55+ trots att undersökningen i studien visar på att behovet finns. En slutsats av studien är att ett boendekoncept som riktar sig till bland annat målgruppen 55+ skulle kunna stimulera flyttkedjan i dalgången.   Syftet med studien är att ta fram ett koncept för exploatering av en 45 000 kvadratmeter stor fastighet i Åre by med det sociala perspektivet som utgångspunkt. Fastigheten ingår i fastighetsbolaget Diös bestånd idag och de befintliga byggnaderna inrymmer olika typer av verksamheter. Några av de verksamheter som finns på fastigheten är vård, polis och coworkingytor.   Eddadikten ”Människan är människans största glädje” har använts som utgångspunkt vid framtagningen av förslaget. För att skapa ett förslag med anknytning till det behov som finns i dalgången baseras förslaget på den enkätundersökning samt de intervjuer och platsbesök som genomförts under studiens gång.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)