"Man jiddrar inte med en tjej från förorten" : En kvalitativ studie om tjejer i förorten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

Sammanfattning: Bakgrund: Förorten befinner sig i Västra Sverige. Syfte: Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur tjejer bosatta i en förort uppfattar bostadsområdet samt hur bostadsområdet har påverkat uppfattning av sig själva. Syftet är även att behandla hur fördomarna som finns om förorten och dess invånare påverkar ungdomarna idag och i framtiden. Metod: En kvalitativ ansats har använts i studien genom fokusgruppsintervjuer. Totalt deltog 9 respondenter mellan 15–22 år. Resultat: Studiens resultat visar att respondenterna upplever att deras bostadsområde är utanför det övriga samhället. Det framgår även att de som bor i förorten känner att de finns förutfattade meningar om dem. Respondenterna talar om en förekommande anpassning av språk och beteende utanför förorten. De talar också om förortens problematik, bilbränder och droger. Dock beskriver de sitt bostadsområde som en trygg punkt där de känner alla. Det som kan begränsa ungdomarnas framtid i fråga om arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är andras fördomar om dem, utseende, namn och bostadsområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)