Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vår kunskapsöversikt är att sammanställa och jämföra den systematiskt framställda kunskap som finns inom vårt problemområde för att få svar på vår frågeställning “Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?”. I vår sökprocess fann vi vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och böcker som innehöll relevant forskning för vårt valda fokusområde. De källor vi valt att använda oss av har diskuterat demokrati- och kunskapsuppdragets komplexitet och hur det tas till uttryck i skolans verksamhet. Källorna tar även upp och problematiserar lärares syn på och tolkning av de två uppdragen samt diskuterar hur deras undervisningspraktik påverkas av detta. Lärarnas personliga preferenser tas upp som en faktor till den skilda synen demokratiuppdragets roll har i undervisningen. Att undervisa om demokrati genom demokratiska arbetsformer, som tydligt framgår av Lgr11 belyses och det deliberativa samtalet beskrivs utifrån demokratiuppdraget. Demokratididaktik tas upp som komplement till de didaktiska frågorna vad, hur och varför i planeringen och genomförandet av en samhällsundervisning som möter kunskapsuppdraget inom ramen för demokratiuppdraget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)