Sökning: "samhällsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet samhällsundervisning.

 1. 1. Styrkor och svagheter med formell och informell samhällsundervisning - Kunskapsutveckling i relation till undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Edvina Andersson; Elsie Alver; [2019]
  Nyckelord :Formell undervisning; informell undervisning; kunskapsutveckling; meningsfullhet; motivation; multimodal;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig i frågeställningen om vad forskning säger hur samhällsundervisning bör utformas i årskurs 4-6, för att säkerställa kunskapsutveckling hos alla elever. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka risker och fördelar med olika undervisningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Demokratididaktik; demokratiuppdrag; kunskapsuppdrag; samhällsundervisning; skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att sammanställa och jämföra den systematiskt framställda kunskap som finns inom vårt problemområde för att få svar på vår frågeställning “Vad säger forskning om förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget och hur det tas till uttryck i samhällsundervisningen?”. I vår sökprocess fann vi vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och böcker som innehöll relevant forskning för vårt valda fokusområde. LÄS MER

 3. 3. Deliberativt arrangerad undervisning – En översikt : En systematisk litteraturstudie om deliberativt arrangerad undervisning om demokrati och medborgarbildning i samhällsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Andersson; [2018]
  Nyckelord :Deliberative education; civic; deliberative classroom; deliberative teaching;

  Sammanfattning : This overview can be summarized as a systematic literature study regarding deliberately arranged teaching about democracy and civic in social education. There is immersive research about deliberation since the 1990´s around deliberative democracy and in which way this model can be used in a classroom with the purpose of forming students into good citizens. LÄS MER

 4. 4. En kunskapsöversikt om digitaliseringens påverkan på undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Philip Johansson; [2018]
  Nyckelord :Digitization; Education; Swedish curriculum;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven med syftet att sammanställa studier och forskning kring ämnet digitalisering och dess påverkan på skolan samt dess undervisning. Med den sammanställda fakta skall jag besvara min frågeställning som är följande ”Hur påverkar digitalisering undervisning? Specifikt pedagogen, eleven och So-ämnena?”. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskapsämnets paideia i det senmoderna samhället : en hermeneutisk analys kring ämnets innebörd, undervisning och gymnasielevers perspektiv rörande sina samhällskunskapslärare

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Daniella-Nila Marandidou; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskapslärare; Gymnasieelever; Kunskap; Makt; Lärande; Relation; Feedback; Bedömning; Det senmoderna samhället; Samhällskunskapsundervisning; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : I den här magisteruppsatsen undersöks genom en hermeneutisk analys hur samhällskunskapsämnets paideia, alltså ämnets innebörd och lära, framställs i det senmoderna samhället. Dessutom genom kvalitativa intervjuer hur gymnasieelever upplever ”en bra” samhällskunskapslärare i samband med ämnets undervisning och vilka förbättringsförslag de ger till sina respektive samhällskunskapslärare. LÄS MER