Sjuksköterskans erfarenhet av det preventiva arbetet vid övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Syfte sjuksköterskans erfarenheter av det preventiva arbetet rörande övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

Bakgrund

Fetma är ett världsomspännande problem som drabbar över 10% av världens befolkning. WHO uppskattar att 42 miljoner barn under 5 år har övervikt eller fetma. Fler människor avlider i dagsläget av sjukdomar relaterat till övervikt och fetma än av undervikt och malnutrition. Fördelningen av de som har övervikt och fetma är skev och de ur samhällets lägre sociala skikt, invandrare eller bor på glesbygden har högre risk att drabbas. De fysiska och psykiska negativa konsekvenserna av fetma och övervikt är många.

Metod

En kvalitativ litteraturstudie där 11 artiklar har ingått. Genom kritisk granskning och analys har artiklarna sammanställts till ett resultat.

Resultat

Resultatet innefattar två huvudkategorier: “Sjuksköterskans erfarenhet av det preventiva arbetet” som tar upp möjligheter och hinder vid rådgivning, bemötande och interaktion, hjälpmedel och tid. Den andra huvudkategorin - “Vårdens organisation” beskriver bristfälligt samarbete och stöd samt riktlinjer och preventionsåtgärder.

 

Konklusion

Det finns ett stort behov av att ge sjuksköterskor mer tid att arbeta preventivt, mer kunskap om hjälpmedel och fler möjligheter att samarbeta med kollegor och andra professioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)