Utländska Direktinvesteringar och Specialisering - en studie om Mexiko och NAFTA

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats analyserar effekten av regional nord-syd integration på inflödet av utländska direktinvesteringar. Studien tittar närmare på hur den regionala integrationen NAFTA har påverkat inflödet av utländska direktinvesteringar till Mexiko. Genom användandet av datamaterial från Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) och United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) framkommer det att NAFTA har haft en positiv effekt på inflödet av utländska direktinvesteringar. Under 1990-talet var USA och EU de största investerarna, detta som en följd av Mexikos starka lokaliseringsfördelar men inflödet minskade kraftigt år 2002. Orsakerna till minskningen diskuteras. Det framkommer att större delen av de utländska direktinvesteringarna återfinns i industrierna: metall, motorfordon samt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom beräkningar av komparativa fördelar undersöks det om Mexiko har specialiserat sig i dessa industrier och hur specialiseringen har utvecklats parallellt med NAFTA. Resultaten visar att Mexiko främst specialiserat sig i monteringen av bilar och tillverkningen av maskiner. Inom metallindustrin har landet inte utvecklat någon komparativ fördel de senaste tio åren. De har endast behållit sina komparativa fördelar inom silver och zink som existerade i början av perioden. Enligt beräkningarna saknar Mexiko komparativa fördelar inom förfinad produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)