Kvinna, mamma och kriminell : En kvalitativ studie av ex-kriminella kvinnors upplevelser av överlappande identiteter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: I denna studie har vi haft ambitionen att skapa en djupare förståelse för hur det ter sig att vara kriminell, kvinna och mamma i relation till de normativa ideal och förväntningar som finns i samhället. Således var syftet att skapa en förståelse för huruvida de ideal och förväntningar som finns i vårt samhälle kan tänkas påverka kvinnors självidentifiering som kvinnor och mammor, men även om detta har någon påverkan på deras livsvillkor. Studien utgår från en kvalitativ forskningsstrategi med en hermeneutisk vetenskapsteori och bygger på sju semistrukturerade intervjuer med mammor som tidigare har levt en kriminell livsstil. Den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen är: Stigma, genus, hänsynsemotionssystemet, samt intersektionalitet. Genom intervjuerna framkom det att samtliga av kvinnorna upplevde att kvinnor med en kriminell livsstil döms hårdare utav omgivningen än vad män gör. Det framgick även hur genuskonstruktioner tydligt präglar olika områden i samhället och på olika nivåer samt hur normativa ideal och förväntningar i samhället utgör en form av kontroll över individerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)