Självövervakning - det naturliga valet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: I dagens konkurrenssamhälle behöver företag anpassa sin marknadskommunikation efter samhällets normer, värderingar och diskurser för att uppnå legitimitet på marknaden. Detta gäller även läkemedelsbranschen, som i allt större utsträckning har marknadiserats. Denna studie undersöker förekommande diskurser och dess inverkan på ansvarsfördelning gällande preventivmedel. En kritisk diskursanalys har utförts av Natural Cycles digitala marknadskommunikation, där en systematisk lingvistisk och diskursiv analys genomfördes utifrån Faircloughs tredimensionella analysmodell. I analysen identifierades fyra frekvent förekommande diskurser och att ansvarsfördelningen för preventivmedelsfrågan förflyttats från samhälle till individ. Ett exempel på detta är att texterna framställer preventivmedel som kvinnas ansvar. Föreliggande studie har visat hur den tidigare auktoritära läkarblicken idag ersatts av skicklig digital marknadskommunikation. Författarna uppmanar därför läkemedelsbranschen, både privat och offentlig, att sträva mot en kommunikation med neutral och icke-vinklad information som inte vilseleder konsumenten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)