Sökning: "Johanna Källvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Källvik.

  1. 1. Självövervakning - det naturliga valet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Johanna Källvik; Gabriella Järlström; [2018]
    Nyckelord :Preventivmedel; diskurs; kritisk diskursanalys; digital marknadsföring; marknadskommunikation; marknadsföring; ansvar; Fairclough; Social Sciences;

    Sammanfattning : I dagens konkurrenssamhälle behöver företag anpassa sin marknadskommunikation efter samhällets normer, värderingar och diskurser för att uppnå legitimitet på marknaden. Detta gäller även läkemedelsbranschen, som i allt större utsträckning har marknadiserats. LÄS MER