Vilka förutsättningar har förskollärare i arbetet med att utveckla barns modersmål? : En kvalitativ studie om modersmålsutveckling i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sin möjlighet att arbeta med läroplansmålet “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” (Skolverket 2018, s.14) samt vilka förutsättningar som förskollärare upplever sig få av andra i detta arbete.Till följd av en ökning av flerspråkighet i det svenska samhället behöver även förskolan arbeta med fler språk för att utbildningen ska utformas i enlighet med styrdokumenten. Det framkommer från tidigare forskning och studiens resultat att förskollärare upplever det svårt att arbeta med att utveckla barns modersmål. Studien utgår från en kvalitativ ansats och empirin har samlats in med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer med fyra olika förskollärare som sedan har analyserats utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. I resultatet framkommer att det finns ramfaktorer för förskollärarna att förhålla sig inom. Det är förskollärarnas intresse, engagemang och kunskap som styr hur man ser sina egna möjligheter att arbeta med barns modersmål. Resultatet visar även att vårdnadshavarna ses som nyckelpersoner i vissa arbetssätt när förskollärarna använde vårdnadshavarnas kunskaper i sitt arbete med att utveckla barns modersmål. Förskollärarna upplever också olika förutsättningar i detta arbete. Dessa förutsättningar inkluderar förutsättning att ta del av kompetensutveckling och förutsättningar att få tillgång till pedagogiskt material. I resultatet framkommer att förutsättningarna att ta del av kompetensutveckling beror på vilket område förskolans rektor prioriterar samt de ekonomiska förutsättningar rektorn får att kompetensutveckla sin personal. När det kommer till utbudet av pedagogiskt material visar det sig i resultatet att det spelar roll vad förskollärarna har för attityd till materialet samt hur förskolans ekonomi ser ut till att köpa in material. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)