Geografiskt avstånd & venture capital

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Venture capital koncentreras till stockholmsregionen, vilket kan leda till problem för skånska företag i deras sökande av denna typen av kapital. Vi tror att de nätverk som företagen förfogar över kan vara avgörande för deras framgång i sökandet. Vidare påstår vi att de skånska företagens nätverk kan vara svaga i Stockholm i jämförelse med de stockholmsbaserade företagens, detta beroende på det geografiska avståndet. Vi anser inte att företagens struktur är avgörande för möjligheten att tillskansa sig venture capital, utan att det är avståndet som avgör. Om det geografiska avståndet till Stockholm ställer till problem kan det även hämma de skånska företagens utveckling. Vi har gjort en survey för att undersöka om dessa olika problem existerar för de skånska företagen som ingår i organisationen Medicon Valley. Vi har valt att se det hela ur de sökande företagens perspektiv. För att få en grund att stå på har vi utgått från den forskning som finns om regional utveckling, nätverk samt venture capital. Resultatet visar att problemet med det geografiska avståndet finns men att det inte generellt uppfattas så bland företagen. Vidare visar resultatet att avståndet till Stockholm till viss del kan hämma företagens utveckling. De företag som upplever detta problem skiljer sig inte betydligt från andra företag, med undantag för att de tenderar att vara något mindre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)