Svenska filmer: En spegelbild av det svenska samhället? : En kvalitativ studie om framställning av minoritetsgrupper.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie undersöker minoritetsgruppers representation och framställning i svenska filmer. De studieobjekt som har analyserats är En underbar jävla jul och Sällskapsresan 2. Dessa filmer utkom i två olika tidsperioder, den ena 2015 (En underbar jävla jul) och den andra 1985 (Sällskapsresan 2). Syftet är att undersöka hur minoritetsgruppers framställs i ett medium som är avsett för underhållning, och vad som händer när de olika systemen av maktförhållanden och strukturer möts under en och samma arena. Målet är att bidra till en ökad uppmärksamhet och engagemang kring fenomenet. Studiens tillvägagångssätt grundar sig i diskurspsykologi som teori och metod, samt intersektionalitet som teori. Genom att kombinera två stycken teorier kan studieobjekten analyseras på ett djupare plan då de olika teorierna kompletterar varandra. Allt material som hämtades från studieobjekten transkriberades för att sedan analyseras. Analysen är uppdelad i fyra olika teman; könsroller och sexualitet, klass, politik och etnicitet. Tillsammans bidrar dessa teman till att studiens frågeställningar besvaras. Studiens resultat påvisade att minoritetsgrupper representeras i olika grad och att de ofta tilldelas stereotypa roller. Resultatet visade att svensk film har genomgått en förändring över åren, och att den idag innehar en mer öppen dialog gällande samhällsrelaterade frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)