Sökning: "perspektiv på skolan som organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden perspektiv på skolan som organisation.

 1. 1. Ett uppdrag i skottlinjen! : Rektorers perspektiv på specialpedagogens roll och uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Adam Franzén; Jenni Ek Andersson; [2023]
  Nyckelord :specialpedagog; det specialpedagogiska uppdraget; rektors arbete; dilemmaperspektivet; dilemmatic spaces; tematisk analys; specialpedagogisk organisering;

  Sammanfattning : Forskning visar att det specialpedagogiska uppdraget är otydligt och att detta leder till problematik kopplad till specialpedagogens roll och uppdrag. Orsakerna till detta framstår i forskningen vara frånvaron av en formell uppdragsbeskrivning och därav också ett explicit juridiskt mandat. LÄS MER

 2. 2. Development of a waste sorting system in Morrumbene, Mozambique : Exploring how to engage a community in waste sorting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julia Ramm; Jenny Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This abstract presents a Master’s Thesis in Industrial Design Engineering conducted on behalf of Project Vita, a non-profit organisation working in Morrumbene, Mozambique. The aim of the project was to develop an implementable waste sorting system that would align with the customs of the community and serve as a foundation for a more advanced solid waste management system. LÄS MER

 3. 3. Medel och ändamål : Om ämnesintegrerad undervisning, med musikaliska förtecken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joakim Kihlberg; [2023]
  Nyckelord :ämnesintegration; ämnesövergripande lärprocesser; undervisning; pedagogik; didaktik; lärande; holism; helhetssyn; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Skolan har enligt läroplanen ansvar för att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Det innebär bland annat att ge eleverna överblick och sammanhang genom att anlägga övergripande perspektiv och samordna olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet (Skolverket, 2022a). LÄS MER

 4. 4. Pedagoger om fritidshemmet förr och nu : En intervjustudie kring fritidshemmets utveckling och identitet kring övertidsperioden från 90-talet och framåt ur pedagogernas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Elbe; Christian Vesterberg; [2023]
  Nyckelord :Fritidshem; Hjälplärare; Lokaler; Lärare; Pedagoger; Resurs;

  Sammanfattning : I detta examensarbete kommer vi att gå igenom både fritidshemmets förändring och yrkesrollens utveckling. Denna studie kommer att beröra delar från fritidshemmets födelse kring 1960-talet fram till modern tid, där vi talar om integration, försök till samverkan mellan skola och fritidshem samt hur dessa förändringar genom åren har påverkat fritidslärarens yrkesroll, både till det positiva och det negativa. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan vårdnadshavare och skola vid problematisk skolfrånvaro : en kvalitativ textanalys med fokus på framgångsfaktorer och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Susanne Berneklint; Kristina Strand; [2023]
  Nyckelord :samverkan; skolfrånvaro; föräldrar vårdnadshavare; skola;

  Sammanfattning : Både i svensk skollag och i svenska läroplaner saknas tydlighet kring vad som är framgångsfaktorer när vårdnadshavare och skola samverkar vid problematisk skolfrånvaro. Nationell och internationell forskning visar att det till stor del saknas ett föräldraperspektiv utifrån vad som är gynnande i samarbetet med skolan. LÄS MER