Att återgå till livet efter hjärtstopp - en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Överlevnaden för personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har ökat från 5 % under 1990-talet till 11 % under år 2019. Som ett resultat av fler överlevande krävs en ökad kompetens och förståelse för de utmaningar och känslor som de överlevande går igenom. Sjuksköterskan har med sin patientnära position en betydande roll i omvårdnaden efter hjärtstoppet och behöver kunna möta patienternas behov. Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Metod: En icke systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: Överlevarna upplevde efter sitt hjärtstopp att deras fysiska och känslomässiga mående förändrats vilket uttrycktes genom känslor som ångest, oro och rädsla. En viktig del i återhämtningen var det sociala stöd som erhölls från familj och anhöriga. Trots att hjärtstoppet upplevdes som en traumatisk händelse medförde det att överlevarna fick en ny syn på livet där saker prioriterades på ett annat sätt än förut. Slutsats: Att överleva plötsligt hjärtstopp ger i efterförloppet både psykiska och fysiska begränsningar i det vardagliga livet. Stöd från sjukvården är betydelsefullt för överlevarna i återhämtningsfasen och eftersom allt fler personer överlever plötsligt hjärtstopp krävs också ökade resurser för att hantera eftervården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)