Ambidexteritet. En fallstudie om att upprätthålla balans mellan exploration och exploitation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Ett företags förmåga att kunna exploatera sin befintliga affärsverksamhet och samtidigt utforska nya affärsmöjligheter är helt avgörande i dess långsiktiga konkurrenskraft och därmed överlevnad. Ett intressant begrepp som beskriver detta är det som brukar kallas för ambidexteritet. Denna studie avser undersöka ett företags arbete med ambidexteritet. Ämnet är relevant att undersöka då information om vad som ligger bakom detta kan vara till nytta för andra företag som har liknande utmaningar eller befinner sig i en likartad situation. Därför ämnar denna rapport tillföra kunskap om hur en ambidextriös organisation arbetar, samt vilka huvudsakliga utmaningar som finns i det arbetet. Studien genomfördes som en fallstudie med abduktiv ansats, och inom ramen för denna genomfördes huvudsakligen digitala, semistrukturerade intervjuer för att samla in primärdata från nio respondenter på Volvo Group Connected Solutions. Studien visar att Volvo Group Connected Solutions upprätthåller ambidexteritet genom att fokusera på att exploatera sin befintliga affärsverksamhet och samtidigt utforska nya affärsmöjligheter. Detta sker genom ett mellanting mellan strukturell och kontextuell ambidexteritet där de båda inriktningarna ryms inom organisationen, dock med mer fokus på den kontextuella delen. Ledningens engagemang, vision och hantering av eventuella konflikter är välfungerande och bidrar till företagets upprätthållande av ambidexteritet. De huvudsakliga utmaningarna för upprätthållande av ambidexteritet utgörs av prioriteringsproblem och svårigheter att separera de två inriktningarna i organisationen. Avsaknad av vinst- och förlustansvar skapar osäkerhet, vilket kan utmana upprätthållandet av ambidexteritet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)