Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. Obebyggda ytor som fungerar som mötesplatser och andrum i stadsnätet kan ha positiva effekter på samhället rörande integration, handel, och invånarnas hälsa. Med bakgrund i vilka synergieffekter sociala mötesplatser i staden kan frambringa, bör därför varje mötesplats potential maximeras för ett mer välmående samhälle. Forskningen föreslår ett antal beståndsdelar som anses vara avgörande för om en mötesplats uppfattas som lyckad eller ej. De beståndsdelar som inte kan adderas retroaktivt är dess lokalisering och omgivning. Gröna (växtlighet) och blåa (vatten) inslag har stor betydelse i uppfattningen av platsens attraktivitet och restorativa förmåga. Vatten beskrivs ge störst effekt avseende detta vilket föreslår att kustnära offentliga ytor i stadens centrala delar besitter störst potential och förutsättningar för att utvecklas till lyckade mötesplatser. Följdfrågan blir då; Hur designar vi attraktiva vattennära mötesplatser i stadskärnan? Arbetet börjar med en litteraturstudie och genomgång av forskning rörande betydelsen av mötesplatser i våra städer, vattnets restorativa förmåga och dess betydelse för människan. Vidare i förstudien inventeras 30 stycken prisbelönta vattennära projekt runt om i världens storstäder för att utläsa mönster och gemensamma nämnare i designen. Tillsammans med forskningen på ämnet, sammanfattas hela förstudie i en checklista som är tänkt att fungera som ett kompletterande verktyg vid designen av attraktiva vattennära mötesplatser. Exempel på implementeringen av detta verktyg sker i kapitlet Gestaltningexempel, där vi designar nya tillägg till Göteborgs kanaler. Arbetet avslutas med en diskussion och utvärdering av resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)