Sökning: "Frida Harrysson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Frida Harrysson.

 1. 1. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Nyckelord :blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Väsentlighetsanalysens visualisering i hållbarhetsrapporter : En innehållsanalys av fyra företags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Frida Harrysson; Lucas Casabona; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Interest rate swap eller inte? : En studie om de största svenska företagens användning av interest rate swaps

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Therese Brodin; Frida Harrysson; [2015]
  Nyckelord :Interest rate swap; ränteswap; risk; obeståndskostnad; lån; derivat; hedging; agentkostnader;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka svenska storföretags användande av derivatet ränteswap (svensk benämning för interest rate swap) för år 2012 och 2013 samt att undersöka skillnader utifrån tidigare funna bakomliggande faktorer mellan företag som använder olika typer av ränteswaps och företag som inte använder ränteswap.Metod: Studien tillämpade en empirisk totalundersökning gällande de icke-finansiella företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap för slutet på år 2012 respektive år 2013. LÄS MER

 4. 4. Sjukhuskuratorernas perspektiv på möten i den palliativa vården, där döden ständigt är närvarande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Hallin; [2015]
  Nyckelord :Keywords; Profession; dramaturgical concepts; palliative care; hospital counsellor ́s.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Frida Hallin Title: Hospital counsellor’s perspective regarding the meeting in palliative care, where death is always present. Supervisor: Gabriella Scaramuzzino Assessor: Lars Harrysson The aim of this study was to investigate how the hospital counsellors interpretive the meeting with patients and the related to the patient in the palliative care. LÄS MER

 5. 5. Stadsplanering för minskad segregation : den kommunala planeringens svårigheter/möjligheter med fokus på fysiska och sociala integrationsåtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Harrysson; [2015]
  Nyckelord :segregation; integration; stadsplanering; kommunal planering; sociala och fysiska integrationsåtgärder;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har skrivits som en del av Landskapsarkitektprogrammet vid SLU i Alnarp. Segregation i stadsmiljön är en utmaning för Sveriges kommuner. LÄS MER