Att omlokalisera lektionen. En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av ut- omhusundervisning i grundskolans yngre åldrar.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som arbetar med utomhuspedagogik i grundskolans yngre åldrar (F-3) resonerar kring sina erfarenheter. För att besvara syftet använ- des en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Frågeställningarna blev såle- des: vilka faktorer påverkar lärarnas syn på utomhusundervisningen som undervisningsmo- dell? Hur praktiserar lärare olika ämnen i sin undervisning? Vilka positiva och negativa konse- kvenser har lärare upplevt när de arbetar med utomhuspedagogik och hur hanteras de nega- tiva konsekvenserna? Studien utgår från ett lärarperspektiv där deltagarna beskriver hur och förklarar varför de tar ut sina lektioner i närområdet. Samtliga lärare strävar efter att förstärka elevernas relation till in- nehållet. Resultatet visar att det finns fyra faktorer som behöver fungera för att utomhusunder- visningen ska kunna genomföras. Den första faktorn handlar om lärarnas mentala inställning till naturen, men även en lärandeteori om att eleverna ska få delta i sitt eget lärande i en längre process. Den andra faktorn är att läraren helst inte ska sätta upp för höga förväntningar på sig själv, eftersom det är en inlärningsprocess både för eleverna och för läraren att vistas utomhus. Fortsättningsvis behandlar den tredje faktorn rektorns engagemang och hur hen påverkar lärar- nas planeringsarbete och genomförande. Den fjärde och sista faktorn handlar om vårdnadsha- varnas dolda påverkan på lärarens arbete. Studien visar att det finns flera positiva konsekvenser som utomhusundervisningen kan bidra med. Några exempel är: gratis resurser från naturen och ett större antal elever som förstår äm- nesinnehållet jämfört med inomhus. Utöver det bidrar utevistelsen även till mer rörelse och utveckling av både elevens kognitiva, emotionella och sociala förmågor. Den första av de två negativa konsekvenserna studien visar handlar om att undervisningsmodellen kräver en lång inlärningsprocess. Den andra handlar om elevernas säkerhet. Dock finns det åtgärder som lä- rarna vidtagit för att motverka problemen: att ge eleverna möjlighet att förstå lektionens syfte, fastställande av avgränsningar och regler som gäller utomhus. Slutligen försöker lärarna orga- nisera verksamheten så att de kan vara flera pedagoger ute samtidigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)