HUR SER ANSTÄLLDA INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN PÅ VR/AR SOM VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING? - En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Kompetensutveckling är ett område det pratas mycket om, både i vardagen och i arbetslivet, och som är ett ständigt aktuellt ämne på dagens arbetsmarknad. Inom många branscher råder det kompetensbrist och arbetet med att säkerställa att organisationer har den kompetens som krävs är en viktig del i HR-arbetet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i takt med den digitaliseringsprocess som pågår i samhället, och därmed skiftar typen av kompetens som efterfrågas. Då kompetensutveckling kan ske på många olika sätt, leder detta till att metoderna för kompetensutveckling behöver utvecklas i takt med tekniken för att företag och organisationer skall få ihop sin alltmer digitaliserade vardag. Det är i denna utmaning, eller problematik, som denna uppsats tar sin utgångspunkt.Med utgångspunkt i denna problematik syftar denna studie till att bidra med kunskap om vad det är som har betydelse för hur anställda inom tillverkningsindustrin ser på VR/AR som ett verktyg för kompetensutveckling, samt vilket värde de menar att VR/AR kan bidra med. Ett specifikt intresse ägnas åt att undersöka vilken betydelse anställdas syn på kompetens har i detta sammanhang. Studien utgår från begrepp såsom kompetens, kompetensutveckling, värdeskapande samt virtual reality och augmented reality. Vidare fokuserar stor del av den nuvarande forskningen på de tekniska delarna av VR och AR, vilket gör att vår studie inom personalvetenskap kan bidra med nya perspektiv inom området.Studien är en intervjustudie av kvalitativ art där semistrukturerade intervjuer har genomförts på en fallorganisation inom tillverkningsindustrin. Det insamlade materialet analyserades genom en tematisk analys. Resultatet visar på att det är många faktorer som har betydelse för anställdas upplevelse av VR/AR som verktyg för kompetensutveckling. Faktorer såsom yrkeskategori och arbetsuppgifter, potentiella effekter som VR/AR kan ge samt vilken typ av kompetens som avses har betydelse. Vidare är det svårt att svara på huruvida synen på kompetens har någon betydelse för de anställdas inställning till VR/AR som verktyg för kompetensutveckling. Studien visar också att anställda menar att VR och AR kan skapa värde i olika form där tids- och kostnadseffektivisering verkar vara det vanligaste. Resultatet pekar också på att kontexten har betydelse i detta sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)