DET ÄR TOMMA LÖFTEN OCH INGENTING HÄNDER - En studie om renoveringen av miljonprogrammet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Camilla Rydberg; [2021-05-10]

Nyckelord: renovering; miljonprogrammet; gentrifiering; bortträngning;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur renoveringen av miljonprogrammet utförs och vilken påverkan det har på de hyresgäster som bor i lägenheterna. Tidigare studier har påvisat att standardhöjande åtgärder har använts i och med renoveringen för att på så sätt kunna höja hyrorna. Frågeställningarna är: Hur förhåller sig hyresgäster till standardhöjande renoveringar med påföljande hyreshöjning? och Hur tolkar representanter från bostadsbolaget sitt uppdrag att renovera och påföljande hyreshöjningar?Metod och material: Kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer, tidningsartikel, tematisk innehållsanalys.Huvudresultat: Studien visar på att planerna på renoveringarna i Hjällbo, med påföljande hyreshöjning, står i konflikt med hyresgästernas ekonomiska förutsättningar. Hyresgästerna upplever ett bristande underhåll över tid och en avsaknad av tillit gentemot hyresvärden. Det samråd som förts har återskapat en ojämn maktbalans då hyresvärdens språkanvändning och bristande kommunikation medfört ett objektivt våld mot hyresgästen. Hyresvärden påvisar en tvetydighet i rollen som kommunal fastighetsägare, bland annat kring frågan om hyreshöjning. Renoveringen är del i ett större stadsutvecklingsprojekt och sammankopplas med begreppet trygghet och åtgärder för segregation. Renoveringen av området riskerar i motsats att resultera i en gentrifiering där hyresgäster trängs bort och i att segregationen i staden reproduceras. Resultatet av studien speglar de tidigare studier som gjorts av renovering av miljonprogrammet och bidrar till att skapa kunskap kring hur renoveringarna fortlöper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)