Andas in, sjung ut! : En självstudie om andning och röstspänningar.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka om en medveten sångandning kan eliminera mina röstspänningar. Syftet bärs upp av följande forskningsfråga: Kan fokusering på andning eliminera röstspänningar? Studien utgår från ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv där videologgbok används som dokumentationsmetod. Resultatet presenteras med utgångspunkt i tre teman: spänningar, verktyg och andning under sång. Slutligen förs en diskussion i förhållande till den tidigare forskning och övrig litteratur som presenterats i bakgrundskapitlet. Diskussionen leder bland annat fram till slutsatsen om hur andning kan ses som ett verktyg för att skapa den medvetenhet som krävs för att eliminera röstspänningar. Avslutningsvis redogörs för arbetets betydelse och vidare forskningsmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)