Kompetenser inom systemutveckling - Projektledaren och programmeraren i fokus

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Med denna kandidatuppsats vill vi belysa vikten av kompetens samt vilka kompetenser projektledarrollen och programmerarrollen bör/ska ha under livscykelmodellens olika faser. Vi valde livscykelmodellen eftersom det idag är en väl använd och etablerad utvecklingsmetod. Genomgången av tidigare skriven litteratur visade att olika författare hade många gemensamma kompetenser som de ansåg vara viktiga när man ska utföra ett arbete. Vi valde utifrån dessa författare fyra olika kompetenser som vi ansåg intressanta att undersöka. Sedan skapade vi ett ramverk som låg som grund för vår undersökning. Resultatet visar på ett något modifierad ramverk för vilka kompetenser som generellt är viktiga att ha i de olika rollerna som vi valt att studera. Vi har även presenterat en matris för respektive roll som belyser hur viktiga kompetenserna var i förhållande till livscykelmodellen. Studien är kvalitativ och vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med tre företag för att få en bredare insyn inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)