En studie om hur en större organisation har anpassat sig efter Covid19 pandemin ur ett strategiperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Covid-19 pandemin har påverkat världen både socialt samt ekonomiskt och är än idag en pågående kris. Pandemin har inneburit en rad olika förändringar i världen vilket också har påverkat företag som behövt anpassa sig efter det rådande affärsklimatet. Branscherna har påverkats på olika sätt vilket har resulterat i att företag blivit tvungna till att se över sitt strategiarbete för att klara av den rådande pandemin. Syftet med denna kvalitativa studie är att få en djupare förståelse om hur en större organisation förändrar sitt strategiarbete under en kris och vad de har fått för lärdomar av det. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod där den empiriska datainsamlingen samlats in genom semistrukturerade intervjuer med mellanchefer och VD inom ett rederiföretag. Forskningsprocessen har bestått av en abduktiv ansats där författarna har kombinerat den teoretiska insamlingen och den empiriska datainsamlingen. Studiens teoretiska referensram presenterar tidigare studier samt teorier som berör; strategiarbete, strategiprocess, strategisk flexibilitet, resursmodell och unlearning. De semistrukturerade intervjuerna kunde identifiera följande åtta olika teman som presenteras som: 1. Företag X strategi och strategiarbete 2. Strategiarbete innan Covid-19 3. Strategiarbete under Covid-19 4. Skillnader mellan innan- och under Covid-19 5. Kris 6. Strategiarbete framåt 7. Flexibilitet 8. Lärdomar Resultatet av intervjuerna har analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen och därefter har författarna kunnat dra slutsatser. Företag X har behövt anpassa sitt strategiarbete utefter pandemin för att hantera de förändringar som uppstått. Från intervjuer med respondenterna från företaget framkom det att företagets strategiarbete anpassades på tre huvudsakliga sätt: 1. De har börjat basera strategin mer utefter sina kunders behov i stället för vad som passar de själva bäst. 2. De har börjat satsa på att tillhandahålla mer tillförlitliga produkter. 3. Företag X har också genomgått en digital transformation där de anpassat sitt strategiarbete till en mer digital värld med distansarbete och digitala möten. I studien visar det sig att företag X har strategisk flexibilitet vilket är en bidragande faktor till att de har lyckats anpassa sig så bra som de gjort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)