“Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. Studien tillämpade en kvalitativ metod och data samlades in via fem semistrukturerade djupintervjuer med män som alla begått grova våldsbrott såsom mord, människorov, utpressning och grov misshandel. Materialet analyserades via en tematisk analytisk metod och de teman som växte fram som ledande var familjeförhållanden, skola, maskulinitet, känslor och droger/missbruk. Studiens resultat visade att dessa fem teman var sammanvävda som förklaringar till att studiens deltagare utvecklat en våldskriminell livsstil. Arbetets teoretiska ramverk inkluderar strainteori, teorin om sociala band och begreppet hegemonisk maskulinitet. Valda teorier och begrepp tillämpades för att belysa individuella- och omgivande faktorers betydelse för vägar in i våldskriminalitet och motiv till våldsbrott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)