"Expropriation without compensation" : En kritisk diskursanalys av representationer i den folkfinansierade internetdokumentären Farmlands

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Den här studien analyserar Lauren Southerns dokumentärfilm Farmlands, som skildrar konflikten mellan vita och mörkhyade om äganderätten till mark i Sydafrika. Vi analyserar Farmlands utifrån dess språkliga och visuella representationer av den vita respektive mörkhyade befolkningen. Filmen är producerad med hjälp av folkfinansiering (crowdfunding) och distribuerad på Youtube. Syftet är att undersöka vilka diskursiva medel som används och vad dessa har för konsekvens för hur de två grupperna framställs. För att undersöka detta har fyra sekvenser ur filmen valts ut och analyserats med kritisk diskursanalys (CDA) med multimodala inslag som teori och metod. Utöver CDA används teorier gällande dokumentärfilmens logik och förhållande till sanning och verkligheten. Resultatet av analysen visar att Farmlands diskursivt driver ett tydligt vi och de-narrativ som framställer den vita gruppen i rollen som offer och den mörkhyade gruppen som förövare. Filmen erbjuder tittaren en empatisk och personlig relation till de vita individerna medan de mörkhyade diskursivt avpersonifieras och distanseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)