En fallstudie av två byggprojekt och två byggsystem : Jämförelse av miljöpåverkan och kostnad för material korslimmat trä kontra betong

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Införandet av byggnadsstadgan 1874 medförde ett förbud mot byggande av flerbostadshus i trä om högre än två våningar på grund av omfattande bränder. Detta hämmande utvecklingen av trä då de större företagen byggde flervåningshus högre än två våningar vilket ledde till byggande av annat material än trä. I dagsläget är byggnadsmaterialet betong det dominerande materialet inom byggbranschen, speciellt inom byggandet av flerbostadshus. De senaste 15 åren har andelen byggda flerbostadshus med en stomme av betong varierat mellan 80 och 91 procent. Byggnad- och fastighetsbranschen står idag för cirka 21 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, en totalsiffra på cirka 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Under de senaste åren har både företag och privatpersoner i både Sverige och länder runt om i världen fått upp ögonen för de miljöproblem som världen står inför och har blivit mer miljömedvetna och letar oavbrutet efter lösningar på hur samhället kan minska koldioxidutsläppen. Resultaten i detta examensarbete för de tillhandahållna projekten som detta arbete utgått från är att byggnaden konstruerad i korslimmat trä är det material som är att föredra ur ett miljö- och kostnadsperspektiv. Dock har detta arbete enbart avhandlat bärande inner- och ytterväggar samt bjälklag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)