Får alla barn lika möjligheter att utvecklas?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Med olika uppfattningar bland vuxna kring lek som kan uppfattas som utmanande samt forskning som talar olika om ålder och kön i förhållande till utmanande lek skapar detta ett problem eftersom barns intressen och behov är viktiga inom fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2022). Lärare och personal från de olika verksamheterna möts och ska samverka och ge eleverna samma möjligheter till lek och lärande utan att eleverna utsätts för diskriminering (Svaleryd & Hjertson, 2018; SFS: 2018:1197; Skolverket, 2022). Studien riktas främst mot lek i utomhusmiljö eftersom det är en stor del av fritidshemmets verksamhet. Syftet med den här översiktsstudien blir därför att undersöka och kritiskt granska hur forskningen beskriver utmanande utomhuslek och lärande utifrån barns och vuxnas uppfattningar kring kön och ålder med stöd i ett barndomssociologiskt och normkritiskt förhållningssätt. Data har sökts fram genom datasökbaser och vetenskapliga tidskrifter, en så kallat, översiktsstudie, i försök att samla in en större mängd vetenskapliga artiklar. Med valda kriterier och avgränsningar i relation till syfte och frågor har relevanta artiklar sökts fram och valts ut för en djupare tolkning och analys. Metoden avser även en kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna. Resultatet tyder på att de verksamheter där barn getts inflytande och blivit lyssnade till där ges större förutsättningar för inkludering av barns olika intressen och skapande av goda relationer oavsett kön och ålder. Särskilt viktigt att lyfta fram är att vuxnas barnsyn och förväntningar på flickor och pojkar påverkade på barnens handlingar och hur barnen uttryckte sig i den sociala miljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)