Levande djur i förskolan : En kvalitativ studie om hur en afrikansk jättelandsnäcka bidrar till undervisningen i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Studien har fokus på barns perspektiv och syftet med studien är att undersöka vad ett levande djur bidrar med i en undervisningssituation för äldre förskolebarn. Metoden som används i studien är observation av en undervisningsaktivitet med en efterföljande semistrukturerad gruppintervju. I aktiviteten och gruppintervjun deltog 4 barn från en förskola i en liten kommun i Mellansverige. I undervisningsaktiviteten deltog också ett levande djur i form av en afrikansk jättelandsnäcka. Vår insamlade data analyserades genom tematisk analys i sex steg och kategoriserades. Resultatet redovisas med hjälp av figurer på de olika kategorierna. Resultatet som har framkommit är att levande djur väcker en större nyfikenhet hos barnen än vad ett leksaksdjur gör. Det levande djuret gör att barnen upplever en lustfylldhet. Nyfikenheten genererar i att intresset väcks hos barnen och ett lärande sker. Data visar också på att barnen förknippar ett leksaksdjur med lek. Till skillnad mot det levande djuret som barnen fick vara väldigt försiktiga med så kunde de kasta och busa med leksaksdjuret. Tillsammans med det levande djuret skapades mer kunskap hos barnen jämfört med leksaksdjuret. Utifrån resultatet rekommenderas att arbeta med levande djur i förskolan där barnens intresse och nyfikenhet ska leda vägen till ett lustfyllt lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)