Vad läser barn? : En visuell textanalys av genus och etnicitet i tre läseböcker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att i tre läromedel analysera hur genus och etnicitet konstrueras och framställs med hjälp av text och bild i olika sociala kontexter. Detta sker genom en visuell textanalys av tre läseböcker skapade för årskurs Fk-3 tryckta mellan 2000- 2007. De böcker som analyseras i studien är Vi läser. Andra boken, Läs med oss. Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra samt Kom och läs! Mer om Moa och Mille B.I analysen delas berättelserna i böckerna upp i tre sociala kontexter: Familjen, Skolan och Fritidsaktiviter med vänner.

I resultatet framkommer att det i framställningen och konstruktionen av genus i läseböckernas berättelser finns ett övergripande fokus på könsskillnader. Dessa könskillnader betonades genom att tillskriva karaktärerna olika roller, beteenden och utseenden. Beroende på i vilken kontext som genus konstruerades framstod vissa av aspekterna som viktigare än andra. Till exempel kopplades konstruktionen av genus i familjekontexten till stor del till tillskrivandet av (traditionella) roller i hushållet och i skolkontexten låg fokus mer på utseendemässiga attribut. Gällande framställningen och konstruktionen av etnicitet framkommer ett övergripande skapande av avgränsning och en känsla av ”vi” och ”dem”. Denna avgränsning skapas beroende på kontext med hjälp av tillskrivandet av utseende- och beteendemässiga attribut, betydelsebärande symboler. Denna avgränsning skapas även genom bildernas komposition samt de sociala processer personerna i bilderna involveras i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)