Programmering eller inte? : En läromedelsanalys av programmering i matematikböcker för årskurs 3 med inriktning på uppgifters kognitiva kravnivå och begrepp.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: I föreliggande studie söker vi, i form av en läromedelsanalys, kunskap kring hur uppgifter i åtta svenska läroböcker inom matematik för årskurs 3 karaktäriserar programmering utifrån dess kognitiva kravnivå och centrala begrepp. Den insamlade empirin analyserades kvantitativt med hjälp av en innehållsanalys. I studien tog vi hjälp utav två teoretiska ramverk – Mathematical Task Framework och Level of Demands – samt centrala begrepp inom programmering. Studiens resultat indikerar att; 1. Majoriteten av uppgifterna i läroböckerna som fokuserar på programmering ligger på en låg kognitiv kravnivå; 2. Samtliga begrepp som studien tar sin utgångspunkt i bearbetas i uppgifterna men endast åtta av 14 nämns. Studiens slutsats är att de svenska läroböcker som utgjorde underlaget för analysen håller en för låg nivå, både när det gäller begrepp och kognitiv kravnivå på uppgifterna, för att eleverna ska få möjlighet att kunna utveckla den abstrakta förståelsen som krävs för området programmering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)