Influencer marketing och konsumenters köpbeteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Digitaliseringen är ett fenomen som blir en allt större del av vår vardag, något som innebär en omfattande förändring för detaljhandeln och dess aktörer. Tidigare marknadsföringsstrategier betraktas inte längre som de mest effektiva, utan sociala kanaler har snarare tenderat att bli ett allt viktigare verktyg när det handlar om marknadsföring. Där influencers, individer med ett stort socialt nätverk, visat sig ha en förmåga att influera andra individers köpbeteende. Denna studie har för avsikt att studera när i den traditionella köpprocessen som influencer marketing tenderar att ha störst inflytande på konsumenters köpbeteende, samt vilken betydelse som trovärdighet gentemot influencer marketing har för konsumenters köpbeteende. De teoretiska modeller som tillämpats i arbetet är köpprocessens femstegsmodell samt modellen för köpbeteende. Teorier om influencers och influencer marketing presenteras också för att kunna svara på undersökningens frågeställningar. Studien har utgått ifrån kvalitativa intervjuer med 14 intervjupersoner födda under 1990-talet, vilka avsåg att gestalta studiens urval. Undersökningens deltagare består av svenska individer och är begränsad till Sveriges influencers. Ur analysen av det empiriska materialet kan vi dra slutsatsen att influencer marketing har ett inflytande på köpprocessens fyra första steg. Det framgår även att konsumenters upplevda trovärdighet gentemot influencers och influencer marketing är oerhört komplex och varierar i hög grad konsumenter emellan. Studiens slutsatser bidrar till forskningen på så vis att nya upptäckter som tidigare forskning inte belysts framhävs i denna undersökning, samt bidrar med en aktualiserad uppfattning av influencer marketings inflytande på konsumenters köpprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)