Sökning: "Stina Lind"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stina Lind.

 1. 1. Kan man välja att vara både flicka och pojke samtidigt? : En kvalitativ studie om könsroller ur barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mikael Lind Crona; Stina Askling; [2019]
  Nyckelord :gender; Könsroller; normer; jämställdhet; samhälle; förskola; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ur ett barns perspektiv få en förståelse för barns tankar kring begreppet könsroller, detta för att underlätta för genus- och jämställdhetsarbetet på förskolan. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Vilka tankar och upplevelser har barn om könsroller? Hur tänker och upplever barn situationer när någon bryter mot könsrollen? Hur resonerar barn kring sina egna normer angående könsföreställningar med utgångspunkt i olika bilder som belyser personer eller situationer som är en del av samhällets normer eller som bemöter samhället normkritiskt? Studien är kvalitativ och bygger på fokusgruppsintervjuer med barn i åldrarna 4–6 år. LÄS MER

 2. 2. An assessment of thermal desorption as a remediation technique for per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in contaminated soil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna-Stina Lind; [2018]
  Nyckelord :Thermal desorption; per- and polyfluoroalkyl substances; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS; Termisk rening; Per- och polyfluoralkylsubstanser; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a diverse group of persistent organic pollutants. PFASs have a wide area of applications such as stain repellent for paper, textile, furniture and industrial products such as aqueous film forming foams (AFFFs) used for firefighting. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av informationsflödet för order med speciella kundkrav

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Julia Lundberg; Stina Lind; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen mellan producerande företag ökar idag i takt med att kundernas krav på kvalitet och flexibilitet ökar. Ett producerande företags förmåga att skapa flexibilitet efter kundens önskemål bygger på en väl fungerande verksamhet med god kommunikation mellan de anställda. LÄS MER