Att brinna eller att brännas, det är frågan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur mellanchefer ser på arbetsrelaterad utbrändhet bland anställda samt hur de uppfattar sin roll i sammanhanget. Mellanchefernas syn på arbetsrelaterad utbrändhet är relevant att undersöka eftersom detta i sin tur torde påverka hur de utformar sitt ledarskap. Vidare syftar uppsatsen till att bidra med kunskap inom ämnet eftersom detta är ett relativt outforskat område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)