Sökning: "utbrändhet"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet utbrändhet.

 1. 1. Upplevelsen av krav, resurser och engagemang bland polisens utredare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Therese Bramhagen; [2020]
  Nyckelord :autonomi; emotionella krav; engagemang; kvantitativa krav; socialt stöd;

  Sammanfattning : Krav i arbetet kan beskrivas som faktorer som belastar individen och har visat sig ha ett positivt samband med utbrändhet och ett negativt samband med resurser och engagemang. Resurser i arbetet kan beskrivas som faktorer som underlättar för individen när denne ska hantera kraven i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterares hantering av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Alexandra Schultz; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; stress; arbetsrelaterad stress; stresshantering; coping. New Public Management;

  Sammanfattning : Att jobba som socialsekreterare inom socialtjänsten idag kan vara mycket stressigt. Tempot är högt för de anställda och behovet från individer i samhället ökar ständigt. Pressen ökar på att socialtjänsten i Sverige ska klara av mer och mer och klienternas behov blir allt mer varierande och komplicerade. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av relationen mellan motivationsklimat, självbestämmande motivation och idrottsrelaterad utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Rensgard; Rasmus Christiansson; [2020]
  Nyckelord :Athlete burnout; Motivational climate; Mastery-oriented climate; Performanceoriented climate; Self-determined motivation; Idrottsrelaterad utbrändhet; Motivationsklimat; Resultatinriktat motivationsklimat; Självbestämmande motivation; Uppgiftsinriktat motivationsklimat;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka (a) om självbestämmande motivation medierar sambandet mellan uppgiftsinriktat motivationsklimat och idrottsrelaterad utbrändhet, samt (b) om självbestämmande motivation medierar sambandet mellan resultatinriktat motivationsklimat och idrottsrelaterad utbrändhet. Föreliggande studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamlingen har skett genom ett tillgänglighetsurval och sammanlagt deltog 83 idrottare i åldrarna 15–29 år (M=18. LÄS MER

 4. 4. Lärare men också människa - En studie om grundskollärares emotionshantering som del av sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl Orinius Welander; Linn Sverredotter; [2020]
  Nyckelord :Emotionssociologi; emotionshantering; emotionell dissonans; ytagering; djupagering; emotionell energi; fronstage; backstage; alienation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då allt fler lärare upplever arbetsmiljömässiga hälsoproblem är det av stor vikt för framtida utveckling att utifrån förutsättningarna av läraryrket undersöka bidragande orsaker och kausalsammanhang till detta. Syftet med studien, som är baserad på åtta djupintervjuer med lärare från grundskolan, har varit att undersöka lärares emotioner utifrån de personliga och organisatoriska krav som finns på lärarrollen, hur lärarna förhåller sig till dessa samt vilka konsekvenser det medför. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress och utbrändhet: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Moa Schlegel; Julia Michelsen; [2020]
  Nyckelord :Utbrändhet; stress; sjuksköterska; patientsäkerhet; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: “Livsstilssjukdomar”, däribland psykisk ohälsa, dominerar sedan 1960-talet inom sjukvården. Stress blir skadlig när man inte tillåts vila, och kan då leda till utbrändhet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar och det innefattar bland annat att själv “må bra” för att inte äventyra patientsäkerheten. LÄS MER