Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Sammanfattning: Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. På grund av restriktioner relaterade till covid-19, samt det geografiska avståndet mellan Göteborg och Visby, utfördes studien på distans genom datainsamling från intervjuer och enkätundersökning. Vidare samlades information från vetenskaplig litteratur, lagar, förordningar och dokumentanalys. I studien användes ett abduktivt arbetssätt genom att induktivt analysera insamlad data och utifrån det formulera lämplig teoretisk bakgrund som sedan på ett deduktivt sätt kunde användas för att generera ett resultat och förbättringsförslag. För att analysera och argumentera för erhållna resultat användes vetenskapliga forskningsstudier, kvantitativ data från organisationen och statistiska verktyg. Använda teorier för studien baseras på offensiv kvalitetsutveckling, processledning och Lean Healthcare. DASIAS modell användes som metod för att på ett systematiskt sätt arbeta med data från diagnostisering av problemet till implementerings- och uppföljningsförslag. Genom studien beaktades de etiska aspekter och alla inblandade subjekt informerades med hänsyn till informations-, konfidentialitets-, anonymitets-, objektivitets-, nyttjandes- och samtyckeskraven. Erhållna resultat i form av produktivitetsmått relaterar till processkartläggning, produktivitet, flödeseffektivitet, vårdbehov, kapacitetberäkning, patientsäkerhet och kötider. Analysen visar att valda indikatorer kan användas för att förbättra verksamheten men förutsättning till detta är bättre verksamhetsplanering och effektivare resursutnyttjande för att uppnå en hög flödeseffektivitet och produktivitet. Slutsatsen är att valda indikatorer kan nyttjas för förbättringsåtgärder samt att prioriteringsområden bör väljas enligt 10M analysen. Studien lämnar vissa obesvarade frågeställningar som presenteras som förslag till framtida studier.Nyckelord:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)