Att uppleva hälsa och ohälsa i ett nytt land

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Hälsa är ett centralt begrepp för sjuksköterskan. Det finns många definitioner av begreppet men vad som betraktas som hälsa varierar från individ till individ och är förknippat med grundläggande värderingar och kulturmönster. Det finns också många faktorer som kan påverka hälsan. Sverige har alltmer blivit ett mångkulturellt samhälle och detta visar sig även i vården. Studier visar på att invandrare har sämre hälsa än svenskar. För att kunna ge en individspecifik omvårdnad till personer med en annan kulturell bakgrund behöver hälso- och sjukvårdspersonal få en djupare förståelse för dessa personer. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva upplevelse av hälsa och ohälsa samt vad som kan påverka upplevelsen av hälsa hos personer med annan kulturell bakgrund. Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Litteraturstudien baseras på tio vetenskapliga artiklar och resultatet i dessa har systematiskt analyserats. I resultatet framkommer två olika kategorier, nämligen känsla av tillhörighet, vilket visade sig leda till upplevelse av hälsa och känsla av främlingskap, vilket visade sig leda till upplevelse av ohälsa. Det finns många faktorer som kan påverka upplevelsen av hälsa. Det är av stor betydelse att personal inom hälso- och sjukvård har kunskap om och förståelse för vad som kan påverka upplevelsen av hälsa och hur omvårdnaden kan bli kulturkongruent. Denna förståelse kan då leda till att personer med annan kulturell bakgrund får en omvårdnad som ar anpassad efter deras behov. Det är också viktigt att utgå ifrån den enskilde individens perspektiv genom att möta honom/henne i den situation som han/hon befinner sig i nu och börja just där. Detta kan i sin tur leda till att personer med annan kulturell bakgrund i större utsträckning kan uppleva hälsa och välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)